2558

  • พัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับ Smart Card พัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับ Smart Card ในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยได้ร่วมมือการส่วนการพัฒนาของทาง กรมการปกครอง
  • พัฒนาซอฟแวร์อัจฉริยะ "BizSmartflow" ที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถสร้างระบบงานได้ด้วยตนเอง แม้เขียนโปรแกรมไม่เป็น มีความยึดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตลอดเวลา