ภาพข่าวการอบรม หลักสูตรที่ 2 "การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce "

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตรที่ 2 "การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce " ณ อาคารสถาบันภาษาและ คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง Office Automation วันที่ 11 - 28 มิ.ย. 2552