เกี่ยวกับเรา

บิซโพเทนเชียล

ปรัชญาของบริษัทคือ

"Many companies keep talking about how great software they are, BizPotential makes it happen!"


พันธกิจหลักของบริษัทคือ

“สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเว็บเบสแอปพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”

ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT

เราสร้างปรับแต่งและรวมแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจรวมถึง ERP, CRM หรืออื่นๆ ด้วยการผสานเทคโนโลยีล่าสุดที่เราพัฒนาขึ้นนำมาใช้งาน ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนงานและขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่น

MOBILE APP DEVELOPMENT

สร้างแอปมือถือที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะกับแบรนด์และอุตสาหกรรมของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น

IT CONSULTING

ให้คำปรึกษา (IT Consult) เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละประเภทของแต่ละองค์กร..

WEBSITE DEVELOPMENT

เราพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นมากกว่ารูปแบบที่สวยงามแต่เราจะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีและตอบสนองต่อธุรกิจขององค์กรมากกว่า

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 23 ปี เน้นงานพัฒนา Software ทางด้านเว็บเบส (Web Based Application) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถนำเอาระบบงานต่างๆ ไปใช้งานและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อองค์กร ปัจจุบันมีโครงการที่จัดทำแล้วกว่า 500 โครงการ เป้าหมายของบริษัทคือการพัฒนา Web Based Application ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคนิค และสามารถใช้งานได้จริง

23 ปีแห่งการเติบโตและพัฒนา

news761

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Web Based Application มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานครบนถนนพระราม 3

news762

2544 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EasyWebTime" โดยใช้ทีมงานคนไทยทั้งหมด

news763

2546 พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning System) ภายใต้ชื่อ "EasyWebLearn"

news764

2548 พัฒนาระบบบริหารติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ

  • ภายใต้ชื่อ "ePlanFormance" พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สามารถบริหารจัดการได้ทั้งโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ หรือไม่ก็ตาม
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System)

news765

2549 บิซโพเทนเชียล ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย

  • ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 1367
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ (e-Library System) ปัจจุบัน บิซโพเทนเชียล มีประสบการณ์และผลงานการพัฒนาระบบมาแล้วกว่า 300 โครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

news766

2550 พัฒนาระบบการเดินเอกสารทางด้านราชการ

  • พัฒนาระบบการเดินเอกสารทางด้านราชการ หรือเราเรียกว่าระบบงาน e-Document-Workflow ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเลขระเบียนหนังสือ รับและออก โดยสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของเอกสารได้
  • พัฒนาระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์ เราเรียกกันว่าระบบ Chapa System ใช้ในการเก็บประวัติทะเบียนสมาชิก รับจ่ายเงิน คำนวณเงินตามหลักเกณฑ์ของงานฌาปนกิจสงเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับระบบงานบัญชี

news767

2551 พัฒนาระบบ Online Education Management System Online Education Management System (ระบบบริหารการศึกษาออนไลน์) ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือ มหิดล ซึ่งปัจจุบันได้รองรับทุกระดับการศึกษาจนไปถึงการศึกษาเฉพาะทาง

news768

2552 พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง E-Purchase เพื่อใช้ในการบริหารและติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงานราชการตั้งแต่ คำขอจัดซื้อ ทำสัญญา และตรวจรับงาน

news769

2553 พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ RFID เพื่อใช้งานในส่วนการตรวจนับครุภัณฑ์/สินค้า ซึ่งทำงานร่วมกับอุปกรณ์ โดยในปัจจุบันนำไปใช้กับร้านค้าสหกรณ์ การจัดตรวจนับครุภัณฑ์หน่วยงาน

news770

2554 พัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินและที่ดินสิ่งก่อสร้าง Asset Management เพื่อใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานและคำนวณค่าเสื่อมราคา

news771

2555 พัฒนาระบบการบูรณการข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลาง ให้กับกระทรวงการคลังในด้านบุคลากร เพื่อจัดทำ Data warehouse โดยนำ Tool BI ต่างๆมาพัฒนาเพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบ MIS

news772

2556 พัฒนาระบบงานบริหารกระบวนการทำงาน E-Workflow

  • พัฒนาระบบงานบริหารกระบวนการทำงาน E-Workflowเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆให้กับ สำนงานเลขธิการสภาผู้แทนฯ ในการบริการจัดการด้านกระบวนงานนิติบัญญัติ
  • พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร เพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐทั้งในด้านการจัดเก็บ สรรหา ประเมินผล พัฒนาด้านบุคลากร โดยมีลักษณะการทำงานในรูปแบบ Work Flow

news773

2557 พัฒนาระบบงาน ERP ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยระบบให้การสนับสนุนในด้าน บุคลากร สินทรัพย์ งบประมาณ เอกสาร การเงิน การบัญชี รวมถึงกระบวนงานด้านการผลิตต่างๆ

news774

2558 ปีแห่งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

  • พัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับ Smart Card พัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับ Smart Card ในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยได้ร่วมมือการส่วนการพัฒนาของทาง กรมการปกครอง
  • พัฒนาซอฟแวร์อัจฉริยะ "BizSmartflow" ที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถสร้างระบบงานได้ด้วยตนเอง แม้เขียนโปรแกรมไม่เป็น มีความยึดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตลอดเวลา

news1035

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 29110-4-1 : 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เน้นการบริหารโครงการ (PM) และการสร้างซอฟต์แวร์ (SI) คณะผู้บริหารนำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานดูแลงานด้าน ISO 29110-4-1 : 2018 พร้อมนำบริษัทก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

เหตุผลที่เลือกเรา


เราเปลี่ยนธุรกิจของทุกภาคส่วนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองความต้องการในทุกๆวันและขยายโอกาสต่อไปในอนาคต ... ให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าและเติบโตในยุคดิจิทัล

24

ปีการแห่งการเป็นผู้นำด้านการผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศไทย

700+

โครงการที่ประสบผลสำเร็จและยังต่อยอดการพัฒนา

500+

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไว้ใจในคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

180+

นักพัฒนาระบบมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานมืออาชีพและเติบโตไปด้วยกัน!

สมัครงานออนไลน์คลิกเลย