ภาพข่าวอบรมโครงการจองห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระบบจองห้องประชุมของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559