ภาพข่าวอบรมโครงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 9 ธกส.

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งโปรแกรม และการใช้งานระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 9 วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์