ภาพข่าวอบรมโครงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 3-4 ธกส.

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งโปรแกรม และการใช้งานระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมระบบบัญชี ธกส. รุ่นที่ 3-4 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น