ภาพบรรยากาศระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงานโครงการ งานคลัง และงบประมาณ) ประชุมหารือร่วมกับเลขาสภาฯ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร