นักศึกษาฝึกงาน

พลังของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับเรา ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว บิซโพเทนเชียลมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปันทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นักศึกษาจากสถาบันต่างๆโดยเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ*

สอบถามรายละเอียดสมัครฝึกงานเพิ่มเติม (ในวัน และเวลาราชการ)

hr@bizpotential.com @BizPotentialMove