การบริหารโครงการและ ข้อแก้ไขด้วย ProjectXYZ

โปรแกรมบริหารจัดการโครงการและงานที่คุณสามารถกำหนดรายละเอียดข้อมูลที่จะจัดเก็บได้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการที่บริษัทหรือหน่วยงานที่คุณดูแล รองรับการกำหนดโครงการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการแจ้งเตือนงานผ่านระบบ Line นอกจากนี้ระบบรายงานทรัพยากรจะทำให้คุณเห็นถึงภาพรวมการมอบหมายและดำเนินงานของทีมงานคุณทั้งหมด ทั้งในลักษณะ Task View หรือ Calendar View

นัดหมายประชุม

สามารถลงนัดหมายการประชุมให้กับทีมงานทุกท่านได้

มอบหมายงาน

สามารถลงนัดหมายการประชุมให้กับทีมงานทุกท่านได้

การจัดเก็บไฟล์เอกสารโครงการ

สามารถลงการจัดเก็บไฟล์เอกสารโครงการให้กับทีมงานทุกท่านได้

ตรวจสอบงานโดยหัวหน้างาน

สามารถตรวจสอบงานโดยหัวหน้างานให้กับทีมงานทุกท่านได้

ข้อมูลโครงการแบบ Real-Time

ดูภาพรวมของโครงการได้ โดยแบ่งหัวข้อสำคัญออกมาให้ดูคือ จำนวนงานทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จรอตรวจสอบ ปิดงานตรวจสอบเรียบร้อย ยกเลิกงาน งานคงเหลือ

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายการเช็คอินเริ่มการทำงานและตำแหน่งได้จากแผนที่บนหน้าจอ