สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เราให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทจัดให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน

การเบิกประกันสุขภาพ

(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, ค่าตัดแว่น)
[ดูรายละเอียด]

เงินรางวัลพิเศษ (Project Bonus)

ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดขึ้น เพื่อให้กำลังใจแก่ทีมงาน หรือพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน และมีผลงานที่โดดเด่น โดยรางวัลพิเศษนี้จะกำหนดให้ตามความสำเร็จของงาน

สวัสดิการประกันสังคม

พนักงานทุกคนมีสิทธิประกันสังคม โดยเป็นสิทธิที่ช่วยเบิกจ่ายการรักษาการทำทันตกรรม และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายไปในแต่ละเดือน

โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานตามผลกำไรของการดำเนินกิจการของบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมกองทุน บริษัทมีสวัสดิการออมเงินสำหรับอนาคตให้กับพนักงาน รวมถึงการนำไปใช้ลงทุนเพื่อต่อยอด

การฝึกอบรม

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (อย่างน้อย 1 ครั้ง)

เสื้อประจำบริษัท

พนักงานจะได้รับเสื้อยูนิฟอร์มจำนวนอย่างน้อย 3 ตัว (พนักงานที่ผ่าน Probation ได้เพิ่มอีก 1 ตัว)

เลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานเดือนละ 2 ครั้ง

โดยจะจัดเป็นประจำ ศุกร์กลางเดือน และศุกร์สิ้นเดือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะและสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น

งานกีฬาสีประจำปี

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่

สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์จะจัดขึ้นทุกปี เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท ซึ่งเป็นผลบวกต่อบรรยากาศการทำงานโดยรวมในอนาคต

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

บริษัทจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการทำงาน และเกิดการสานสัมพันธ์ของคนในองค์กร

ห้องนันทนาการ

บริษัทเปิดบริการห้องคาราโอเกะ ห้องออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง อยู่ดี และมีความสุข

มุมกาเฟ ,Working space

บริการพนักงานด้วยมุมกาแฟ สามารถทำงานหรือนั่งทานอาหารได้

ค่าช่วยเหลืองานตามขนบธรรมเนียมประเพณี

เช่น งานแต่งงาน, งานอุปสมบท ของเยี่ยม (คลอด, เจ็บป่วย), พวงหรีด (งานศพ)

ค่าโทรศัพท์ประจำตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จะได้ค่าโทรศัพท์รายเดือน เดือนละ 800 บาท (สำหรับพนักงานที่ผ่าน Probation แล้ว)