BizSmartERP
ระบบ ERP ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

"ระบบ ERP สำหรับองค์กร"

คุณสมบัติของระบบ

01

ทุกระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมด

02

รองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ MOBILE DEVICE

03

รองรับระบบการยืนยันตัวตนหลายรูปแบบ เช่น 2-FACTOR AUTHENTICATION, DIGTAL SIGNATURE

04

ระบบแจ้งเตื่อนงานผ่าน LINE, SMS, EMAIL

05

มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขฟอร์ม การแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนรูปแบบรายวัน

06

มีระบบการสร้าง WORKFLOW ที่ง่ายที่สุด

07

รองรับการสร้างคลังข้อมูลสำหรับประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ BIG DATA