ภาพข่าวอบรมโครงการ "การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce" สถาบันภาษา

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 "การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce " ณ อาคารสถาบันภาษาและ คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง Office Automation วันที่ 19-20 และ 24 - 28 มิ.ย. 2552