ภาพข่าวอบรมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับผู้บริหาร องค์การสวนสัตว์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ องค์การสวนสัตว์ สำหรับผู้บริหาร วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิต