ภาพข่าวอบรมโครงการการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในสังกัด ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์