ภาพข่าวอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สำหรับบุคลากร วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 - 16.30 น.  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล