อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (EasyWebTime) โครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุนโดยยกระดับหน่วยพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)หลักสูตรผู้ดูแลระบบ

บริษัทบิซโพเทนเชียลได้รับโอกาสในการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุนโดยยกระดับหน่วยพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 

โดยระบบเว็บไซต์จัดทำเพื่อทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ผลิตสินค้าภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม และกิจกรรมสำคัญที่หน่วย BUILD เดิมได้ดำเนินการมาตลอด ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคือการพัฒนาและให้บริการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือการรับช่วงการผลิต รวมไปถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry Database) และระบบการบริหารการจัดการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching System) เป็นบริการของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนแก่ผู้ต้องการหาผู้ผลิตเพื่อว่าจ้างในการรับช่วงการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะเว็บไซต์บริการค้นหาข้อมูล พร้อมทั้งบริการจับคู่เจรจาธุรกิจตามที่บริษัทผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศร้องขอ ตลอดจนมีระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุนจัดขึ้น

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ 
  1. สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. สามารถบริหารข้อมูลของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารเว็บไซต์ได้ง่าย
  3. สามารถทำการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ตามความต้องการ
  4. สามารถนำเข้า เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในส่วนที่ได้รับผิดชอบเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์
โดยการอบรมระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-16.00 น