ภาพการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ครั้งที่ 2)" หลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน

ภาพการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ครั้งที่ 2)"
หลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี