ภาพกิจกรรมพนักงานบิซโพเทนเชียลอบรม โปรแกรม BizSmartFlow วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Bizpotential