ภาพบรรยากาศการอบรม ระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงาน ก.พ.

โดยวิทยากร 
💡 คุณศิรานีย์ ปี่ทอง (ผู้จัดการโครงการ)
💡 คุณกิตติกร ชัยชนะ (ผู้พัฒนาระบบ)
💡 คุณจิรเมธ เปรมปรี (ผู้พัฒนาระบบ)
💡 คุณปิยะดา ปิ่นขจร (นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ)