ภาพบรรยากาศการอบรม ระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงาน ก.พ.

โดยวิทยากร คุณศิรานีย์ ปี่ทอง (ผู้จัดการโครงการ)
คุณกิตติกร ชัยชนะ (ผู้พัฒนาระบบ)
คุณจิรเมธ เปรมปรี (ผู้พัฒนาระบบ)
คุณปิยะดา ปิ่นขจร (นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ)