ภาพบรรยากาศ การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 ที่อาคารเรียนปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี