ภาพบรรยากาศการประชุมนำเสนอต้นแบบ (Prototype) ระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม