ประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (สพบ.) ห้องประชุม ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง

โดยเนื้องานคือการพัฒนาระบบการจัดการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้กรมมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของกรม รวมถึงมีระบบการโต้ตอบอัตโนมัติ หรือ แชทบอท เพื่อโต้ตอบผ่าน application หรือ สื่อ social ของกรมบัญชีกลางในการตอบคําถามที่พบบ่อย ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง รวมถึงมีระบบการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันและสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ