อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องห้องอบรม ศทส. CP Tower 3 ชั้น 7

เพื่อทบทวนการใช้งานเครื่องมือที่มีการอัพเดตให้ตรงกับความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานในการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว